Zawiadomienie o zwołaniu wyborów lidera Grupy Lokalnej KOD Powiatu Toruńskiego.

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 7 października 2016 r. o godz. 14:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu przy ul. Towarowej 4-6, odbędzie się zebranie Grupy Lokalnej Powiatu Toruńskiego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji poświęcone sprawom organizacyjnym.

W tym samym terminie i miejscu, na podstawie Rekomendacji Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego KOD z dnia 22 września 2016 r.,
zwołuję wybory tymczasowego lidera Grupy Lokalnej KOD
Powiatu Toruńskiego.

Łączny porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania. Powitane gości.
2. Spotkanie ze Starostą Toruńskim Mirosławem Graczykiem.
3. Wybór przewodniczącego zebrania (głosowanie jawne).
4. Przedstawienie porządku zebrania.
5. Głosowanie nad porządkiem zebrania (głosowanie jawne).
6. Wybór 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej (głosowanie jawne).
7. Zgłaszanie z sali kandydatów na tymczasowego lidera Grupy Lokalnej.
8. Wybory tymczasowego lidera (głosowanie tajne; wybory odbywają się wg uproszczonych zasad
zawartych w Rekomendacji Zarządu Regionu z dnia 22.09.2016 r.).
9. Ogłoszenie wyników wyborów.
10. Zgłaszanie propozycji w sprawie liczebności tymczasowego Zarządu Grupy Lokalnej.
11. Głosowanie jawne w sprawie liczebności tymczasowego Zarządu.
12. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu.
13. Wybory członków Zarządu (głosowanie tajne).
14. Ogłoszenie wyników wyborów.
15. Sprawy organizacyjne:

1. Organizacja Punktu Informacyjnego KOD (PIKOD) przez GL Powiatu
Toruńskiego w sąsiednim powiecie.
2. Wybór banera Grupy Lokalnej.
3. Przygotowania do udziału w demonstracjach w Toruniu i innych.
4. Finanse Grupy.
5. Inne sprawy.

16. Sprawy zgłoszone.
17. Zakończenie zebrania.

Makary Wiskirski

Treść zawiadomienia w formacie PDF