Regulamin wyboru liderów grup lokalnych

Rekomendacja przeprowadzania wyborów lokalnych liderów KOD w województwie kujawsko-pomorskim

 


Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego KOD celem umożliwienia sprawnego funkcjonowania Stowarzyszenia zaleca przeprowadzić wybory liderów we wszystkich lokalnych grupach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w terminie do 9 października 2016 r.


Przy organizacji wyborów wskazane jest przestrzeganie następujących zasad:

1. Za przeprowadzenie wyborów odpowiadają dotychczasowi liderzy, z wyjątkiem Bydgoszczy, gdzie za przeprowadzenie wyborów odpowiada J. Karol Słowiński, członek Zarządu Regionu KOD.
Osoby odpowiedzialne za Wybory organizują trzyosobową Komisję dla przygotowania listy osób uprawnionych, kart do głosowania oraz liczenia głosów
2. Informacja o Wyborach :
a) Publikacja Zawiadomienia o wyborach 7 dni przed ich terminem na: www.kodkp.info
b) Poinformowanie członków z wykorzystaniem sms.
3. Zawiadomienie zawiera: datę zebrania, miejsce zebrania, porządek Zebrania, imię i nazwisko osoby zwołującej wybory
4. Kandydatury na liderów są zgłaszane z sali.
5. Tryb wyborów: tajny. Kandydat, który zdobędzie 50% głosów plus jeden głos, zostaje wybrany na funkcję lidera. W przypadku, gdy kandydaci uzyskają mniej niż 50% głosów, następuje II tura wyborów, w której biorą udział 2 kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów. Kandydat, który uzyska największa liczbę głosów zostaje wybrany na lidera grupy.
6. Kandydaci muszą być członkami KOD w momencie wyrażania zgody na kandydowanie. Każda kandydatura musi być poparta przez min. 3 osoby z sali.
7. Lista uprawnionych do wzięcia udziału w wyborach wg. stanu członków KOD na dzień poprzedzający wybory.
8. Wybory nadzoruje 2 osobowa Komisja składająca się z osób wchodzących w skład Zarządu Regionu KOD.


Regulamin wyboru tymczasowych liderów grup lokalnych w formacie pdf