Uchwała nr I-2

Uchwała nr I / 2

Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
z dnia 11 września 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków

1. Uchwala się porządek obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji wbrzmieniu określonym w załączniku do Uchwały.
2. Uchwała wchodzi wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do Regionalnego Walnego Zebrania Członków rozpoczętego w dniu 11 września 2016 roku.


Przewodniczący Regionalnego Walnego Zebrania Członków

dr Jerzy Wieczorek

Załącznik do Uchwały Regionalnego Walnego Zebrania Członków w dniu 11 września 2016 roku

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków – Pełnomocnik Zarządu
Głównego. Powitanie członków i gości.
2. Wystąpienie przewodniczącego ZG KOD Mateusza Kijowskiego oraz innych Gości.
3. Zgłoszenie kandydatur na przewodniczącego Walnego Zebrania i jego zastępcy.
4. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania i jego zastępcy.
5. Informacja przewodniczącego Walnego Zebrania o liczbie członków biorących udział w
Zebraniu oraz informacja dotycząca zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
6. Uchwała o ilości członków Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Kandydatury Zarządu i z sali.
8. Uchwała o przyjęciu porządku obrad.
9. Wybór Komisji Uchwał. Kandydatury Zarządu i z sali.
10. Informacja o działalności KOD w Regionie w okresie założycielskim.
11. Uchwala o ilości członków Zarządu Regionu.
12. Wybór przewodniczącego Zarządu Regionu:
1. odczytanie listy zgłoszonych kandydatur, prezentacja kandydatów,
2. informacja o sposobie wybierania, głosowanie,
3. ogłoszenie wyników wyborów przewodniczącego Zarządu Regionu.
13. Wystąpienie nowego przewodniczącego Zarządu Regionu.
14. Wybór członków Zarządu Regionu:
1. odczytanie listy zgłoszonych kandydatur, prezentacja kandydatów,
2. informacja o sposobie wybierania, głosowanie.
15. Dyskusja programowa (w trakcie liczenia oddanych głosów).
16. Ogłoszenie wyników wyborów członków Zarządu Regionu.
17. Informacja o trybie wyborów do Regionalnej Komisji Rewizyjnej i Regionalnego Sądu
Koleżeńskiego i zgłaszanie kandydatów.
18. Wybór członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej.
19. Wybór członków Regionalnego Sądu Koleżeńskiego.
20. Dyskusja programowa (w trakcie liczenia głosów).
21. Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
22. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów:
1. zgłaszanie kandydatów,
2. informacja o sposobie wybierania, głosowanie.
23. Dyskusja programowa (w trakcie liczenia głosów)
24. Ogłoszenie wyniku wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
25. Przyjęcie uchwały programowej Regionalnego Walnego Zebrania Członków.
26. Przyjęcie pozostałych uchwał Walnego Zebrania.
27. Przedstawienie przez Komisję Uchwał propozycji Zaleceń Regionalnego Walnego Zebrania.
28. Głosowanie nad przyjęciem Zaleceń Regionalnego Walnego Zebrania Członków.
29. Wolne wnioski.
30. Zakończenie Walnego Zebrania.

Uchwała nr I-2 w sprawie przyjęcia porządku obrad w formacie PDF