Uchwała nr I/4

Uchwała nr I / 4


Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
z dnia 11 września 2016 roku
w sprawie programu działania Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji


Na podstawie § 46 pkt 2) Statutu Regionalne Walne Zebranie Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji uchwala program działania, jak w załączniku do uchwały.


Przewodniczący Regionalnego Walnego Zebrania Członków:


dr Jerzy Wieczorek


PROGRAM DZIAŁANIA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO
STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI


W ramach stworzonych przez statut, misję oraz wstępne dokumenty programowe Stowarzyszenia, Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny będzie realizował co najmniej następujące działania:

I. W zakresie organizacji Regionu:
1. dbanie o funkcjonowanie zarządu regionu jako sprawnego ciała zarządczowykonawczego,
2. rozbudowa struktur lokalnych istniejących oraz pozyskiwanie i wspieranie nowych; docelowo KOD powinien być we wszystkich powiatach Województwa,
3. zakładanie i utrzymywanie grup inicjatywnych, gdy brak warunków do powstania grupy lokalnej,
4. wspieranie kół lokalnych z poszanowaniem ich autonomii,
5. inicjowanie regionalnych i lokalnych grup zadaniowych i tematycznych,
6. zapewnienie łączności i koordynacji wszystkich struktur,
7. stworzenie jednolitego systemu finansowania i rozliczania środków finansowych i majątkowych,
8. wymiana doświadczeń organizacyjnych i zadaniowych z innymi regionami,
9. powołanie stałej komisji do inicjowania i realizowania przedsięwzięć promujących współpracę miast i zażegnywanie sporów,
10. opracowanie Kodeksu Honorowego KODera
11. udział w akcjach organizowanych przez KOD ogólnopolski,
12. organizacja imprez integracyjnych i rodzinnych dla KODerów,
13. Zespół Doradców przy Przewodniczącym Zarządu Regionu,
14. zapewnienie bezpieczeństwa struktur.

II. W dziedzinie edukacji i informacji:
1. promocja debaty jako formy i treści demokracji oraz działań KOD,
2. spotkania i debaty informacyjne i edukacyjne w możliwie największej ilości ośrodków,
3. podejmowanie działań w obszarach: praworządność (w tym: Do czego nam potrzebna Konstytucja i Trybunał Konstytucyjny), samorządność, oświata, historia, idee, tematy bieżące wynikające z polityki rządzących, „Patriotyzm wczoraj i dziś”,
4. zainicjowanie Wszechnicy Demokratycznej dla Dużych i Małych Obywateli – jeden opracowany temat wielokrotnie prezentowany w wielu ośrodkach, w tym w szkołach,
5. samokształcenie członków,
6. kształcenie przyszłych działaczy społecznych, m.in. w obszarach: przywództwo, psychologia, sprawne działanie, przygotowanie i prowadzenie zebrań itd.,
7. udział w wojewódzkich/regionalnych uroczystościach państwowych i samorządowych jako KOD,
8. udział w ogólnopolskim projekcie KODowskim „Przestrzeń Wolności, czyli jakiej Polski chcemy”,
9. PIKODy i spotkania informacyjne w nowych i już pozyskanych ośrodkach,
10. organizowanie i przyłączanie się do akcji protestacyjnych w żywotnych sprawach,
11. informowanie obywateli o zagrożeniach dla ich praw ze strony rządzących, akcje ulotkowe i inne dotyczące wybranych obszarów zagrożeń (przykładowo: ograniczenia w obrocie ziemią, nowe podatki za prywatne wykorzystywanie własnych źródeł wody),
12. pozyskiwanie osób niechętnych rządzącym, ale obojętnych na KOD,
13. promocja samorządności wśród młodych obywateli,
14. informacja administracyjno-prawna dla obywateli,
15. współpraca z mediami, informowanie o działalności,
16. pozyskiwanie dotacji unijnych na projekty edukacyjne,
17. prowadzenie regionalnych mediów elektronicznych,
18. gromadzenie na stronie www własnych materiałów edukacyjnych i instruktażowych,
19. gromadzenie na stronie www podstawowych aktów prawnych ważnych dla obywateli, jak Konstytucja RP, Prawo o zgromadzeniach, KK, KPK, Ustawa o policji, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Kodeks pracy itp.,
20. kształtowanie właściwej polityki medialnej,
21. dziaałalność edukacyjna i opiniotwórcza ww formie organizowania konferencji, szkoleń, dyskusji, prelekcji, wykładów, sympozjów, wystaw oraz innych imprez, publikacji w prasie i innych środkach masowego przekazu oraz udział w takich przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty,
22. nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi i placówkami naukowymi w Regionie,
23. współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie propagowania celów Stowarzyszenia.

III. W dziedzinie samorządu terytorialnego i współpracy z innymi organizacjami w Regionie:
1. zachęcanie członków i sympatyków KOD do angażowania się w sprawy mające znaczenie w miejscach ich zamieszkania (np. udział w sesjach Rad),
2. branie udziału, w tym inicjowanie, przez grupy lokalne, miejscowych działań społecznych we współpracy z samorządami, szkołami, innymi organizacjami, w tym pozarządowymi,
3. zachęcanie grup lokalnych do udziału w konkursie „w moim powiecie przybyło głosujących wyborców”,
4. współpraca z partiami politycznymi, organizacjami społecznymi i zawodowymi, zakładami pracy w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych,
5. zachęcanie do udziału w wyborach samorządowych i uczestniczenia w pracach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

IV. Obserwatorium prawne:
1. świadczenie pomocy prawnej dla obywateli w przypadkach kryzysowych,
2. prowadzenie lokalnego obserwatorium naruszeń prawa przez władze i instytucje publiczne oraz osoby sprawujące funkcje publiczne,
3. promowanie udziału obywateli w procesach legislacyjnych wszelkich szczebli.

V. Młody KOD:
1. wszechstronna pomoc dla działalności Młodego KODu, w tym organizacyjna i finansowa,
2. promowanie wszelkich działań podejmowanych w stosunku do młodych ludzi,
3. ustanowienie funkcji przedstawiciela Młodego KODu jako łącznika przy Zarządzie Regionu,
4. plan działania Młodego KODu, wraz z zapotrzebowaniem na wsparcie Zarządu Regionu będzie wpisany w plan działania Zarządu Regionu,
5. prowadzenie zakładki Młody KOD na stronie kodkp.info.


Uchwała nr I-4 w sprawie programu działania w formacie PDF