Rezolucja WZC

REZOLUCJA


Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
obradującego w dniu 11 września 2016 roku w Chełmnie
w sprawie przestrzegania porządku prawnego oraz ochrony systemu samorządu terytorialnego
Rzeczypospolitej Polskiej
skierowana do wszystkich władz jednostek samorządu terytorialnego na terenie
Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi podstawę porządku prawnego w Polsce, a Trybunał Konstytucyjny stoi na straży jej przestrzegania. Członkowie i sympatycy Komitetu Obrony Demokracji w Województwie Kujawsko-Pomorskim z najwyższym zaniepokojeniem obserwują trwający od miesięcy spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Przeciągające się rozbieżności oraz brak porozumienia podważają zaufanie obywateli do instytucji Państwa. Pogłębiają podziały wśród Polaków i negatywnie wpływają na pozycję Polski na arenie międzynarodowej.


A. Regionalne Walne Zebranie Członków apeluje do wszystkich rad gminnych, rad powiatowych, rad miejskich oraz do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego o podejmowanie uchwał, w których zobowiążą się do stosowania wszystkich orzeczeń Trybunału
Konstytucyjnego, zgodnie z art. 190 ust. 1 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz Marszałka i członków Zarządu Województwa, aby w swej działalności, przy wydawaniu decyzji administracyjnych, uwzględniali całe orzecznictwo Trybunał Konstytucyjnego, tak publikowane, jak niepublikowane. Walne Zebranie Członków przyjmuje z uznaniem stosowne stanowisko podjęte przez Radę Miasta Bydgoszczy.


B. Regionalne Walne Zebranie Członków podkreśla, że samorządy terytorialne są jednym z największych osiągnięć Rzeczypospolitej Polskiej po przemianach 1989 roku, są wyrazem realizacji idei demokracji, wolności i aspiracji Jej obywateli. Wszelkie działania podejmowane przez obecne władze państwowe, zmierzające do zmniejszenia ich roli oraz do zakłócenia ich funkcjonowania, oznaczają zamach na podstawowe prawaobywatelskie. Temu będziemy się stanowczo przeciwstawiali.


Regionalne Walne Zebranie Członków zwraca się do wszystkich obywateli, do działaczy samorządowych, polityków, dziennikarzy i innych osób mających wpływ na życie publiczne, aby nie godzili się, nie dopuszczali i przeciwstawiali się każdym próbom manipulacji rozwiązaniami systemowymi samorządu, jak wprowadzanie komisarzy w miejsce organów wybieralnych, zmiany w podziale administracyjnym, zmiany w podziale administracyjnym według prawa wyborczego, obciążanie funduszy samorządów nowymi ciężarami, na przykład wynikającymi z wprowadzanych zamian w edukacji czy w systemie podatków i opłat lokalnych.


Przewodniczący Regionalnego Walnego Zebrania Członków


dr Jerzy Wieczorek


Rezolucja w sprawie przestrzegania porządku prawnego w formacie PDF