kod kp 3

Inne Dokumenty

Skrót z posiedzenia Zarządu Regionu – 20.10.2016

Miejsce posiedzenia: ul. Sobieskiego 35 w Toruniu

Powrócono do tematu niewypełnienia deklaracji wyjazdu do Warszawy na dyżur pod licznikiem 7/8.09.2016 przez grupę bydgoską, głównie na celu podjęcie decyzji, że pomimo ewentualnego nie zgłoszenia się osób chętnych do wzięcia udziału w podobnych wydarzeniach, członkowie zarządu wypełnią je osobiście.

Omówiono zasady obiegu dokumentów finansowych, które obowiązują w regionie a dotyczą wszystkich grup lokalnych. Odpowiedzialnymi za ten proces zostali wyznaczeni liderzy grup lokalnych. Dotyczy to w szczególności opracowania i przygotowania przez nich preliminarza wydatków zgodnie z załączonymi wzorami. Omówiono również weryfikację i przekazywanie aktualnej bazy członków, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz omówiono nowe zasady przyjmowania Członków do Stowarzyszenia. Tematem posiedzenia było również wyjaśnienie dotyczące min. uczestniczenia w walnym zgromadzeniu członków osób, które na ten dzień deklarowały członkostwo a nie zostało ono potwierdzone w otrzymanych dokumentach. Wyjaśnień udzielił Andrzej Bobkowski, który otrzymał odpowiedź z działu członkowskiego. Dział członkowski poinformował, iż wszystkie osoby, które składały deklaracje zostaną przyjęte w poczet członków stowarzyszenia a te osoby, które nie otrzymały potwierdzenia proszone są o bezpośredni kontakt z liderami grup lokalnych lub działem członkowski. Zostanie także napisane wyjaśnienie, na podstawie, jakiej informacji osoby te uczestniczyły w wyborach regionalnych.

Zostanie umieszczona informacja na stronach internetowych o akcji zbierania książek dla biblioteki wiejskiej w regionie Inowrocławia. Wyznaczamy końcowy termin akcji - 30.11.2016 r. Podjęto decyzję o szerszym promowaniu przez grupę media wydarzeń organizowanych przez grupy lokalne. Zobowiązuje się liderów grup lokalnych o przekazywanie informacji o swoich działaniach. Uzgodniono również, że promujemy wyłącznie uzgodnione wydarzanie KOD-u w regionie, a także te organizowane przez inne regiony oraz przez Zarząd Główny. Na naszych stronach nie promujemy żadnej partii politycznej. Osobą odpowiedzialną za powyższe ustalenia został Marek Krupecki.

Zostały omówione działania grup zadaniowych w regionie i ich rola. Zarząd w miarę możliwości powoła grupy zadaniowe regionalne, które będę wspomagać grupy lokalne. Będą to grupy akcja, edukacja, ochrona, media. Podjęto decyzję, że Zarząd powoła regionalną grupę edukacja, która to opracuje plan pracy i program działania na najbliższe miesiące. Program ten zostanie przedstawiony do akceptacji na posiedzeniu Zarządu. Osobą odpowiedzialną za powyższe ustalenia został Roman Piotrowski.

W punkcie podsumowania spotkań z panem Krzysztofem Łozińskim zapisano zgodnie, że we wszystkich miastach Regionu opinie są bardzo pozytywne, wydarzenie było inspirujące.

W związku z nadchodzącymi wyborami w regionie powołano zespół przygotowujący Walne Zebranie. Osobami odpowiedzialnymi zostali Karol Słowiński i Roman Piotrowski. Wszystkie uzgodnienia będą podejmowane we współpracy z grupami lokalnymi.

Wstępnie omówiono spotkanie z Adamem Michnikiem, który odwiedzi nasz region 1 grudnia 2016 r. Publikowanie wszelkich informacji rozpoczniemy dnia 02.11.2016. Patronat nad wydarzeniem obejmie Gazeta Wyborcza. Uzgodniono, że prowadzone będą zapisy osób chętnych uczestniczyć w spotkaniu. Takie same spotkanie zaplanowane jest w miesiącu styczniu w Bydgoszczy. Zarząd rekomenduje i promuje wydarzenie 11.11.2016. Liderzy grup lokalnych organizują listę osób chętnych do wyjazdu na manifestację w Warszawie. Członkowie Zarządu: Zuzanna Lewicka-Burek Danuta Stępkowska Andrzej Bobkowski Marek Krupecki Roman Piotrowski Karol Słowiński

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info