Zmiany w Regulaminie

Autor: Mirosław Jackiewicz

Jakie będą zmiany

Otrzymany przez Regiony nowy Regulamin Walnego Zebrania Członków wprowadza w stosunku do zasad obowiązujących w zebraniu z 11 września 2016r sporo zmian. Zaczyna się już od sposobu zgłaszania kandydatów do władz stowarzyszenia. Poprzednio kandydaci na Przewodniczącego oraz na członków Zarządu Regionu zgłaszani byli odpowiednio wcześniej przed Walnym Zebraniem. Teraz zgłaszać można wprawdzie kandydatów przed zebraniem na ręce Pełnomocnika Regionalnego, ale można też będzie zgłaszać kandydatów także w czasie obrad regionalnego walnego zebrania, na ręce Prezydium Zebrania. Wyrażanie pisemne zgody przez zgłoszonych nie ulega zmianie. Drobna różnica polega też na tym , że Zebranie prowadzi Prezydium w składzie Przewodniczący, pomagający mu i zastępujący w każdym momencie na prośbę Przewodniczącego Zastępca (co poprzednio było niemożliwe i bardzo utrudniało prowadzenie) oraz protokołujący Sekretarz. Wzmocnieniu ulega rola prowadzącego obrady. Przewodniczący zebrania, który – według Regulaminu – dba o odpowiedni poziom merytoryczny i rzeczowość dyskusji. „W tym celu może: ustalić czas wypowiedzi, ograniczać czas trwania przedłużającej się wypowiedzi w dyskusji.”

Ważną zmianą jest likwidacja istotnego ograniczenia, że tylko zaplanowane i wcześniej rozesłane projekty Uchwał mogą być głosowane. Teraz także w trakcie mogą powstać i zostać podjęte Uchwały. Ma to swoje plusy i minusy. Zwiększa swobodę podejmowania decyzji, ale umożliwia tez pojęcie Uchwał niedopracowanych, czy nie przemyślanych. Ale tu już rozsądek uczestników powinien zapobiec pochopnym decyzjom.

Drobną zmianą jest zgłaszanie członków Komisji Skrutacyjnej i Uchwał i Wniosków przez Przewodniczącego Zebrania, a nie przez Pełnomocnika. Ale rozsądek nakazuje, aby to jednak Pełnomocnik przygotował dla Przewodniczącego Zebrania skonsultowane z kandydatami propozycje, by drobna sprawa proceduralna nie przedłużała bez potrzeby Zebrania. Usprawnieniu przebiegu służy możliwość wybieraniu łącznego Członków Zarządu oraz Delegatów na Walny Zjazd Krajowy. Dopuszcza się też wspólne wybory na członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, ale tylko pod warunkiem, że nie ma osób kandydujących do obu tych ciał.

Nie jest moim zamiarem wartościujące ocenianie tych zmian. Prowadzą one chyba do zmniejszenia formalizmu i niektóre sprawy upraszczają, ale tez np. nieco komplikują zadanie Komisji Skrutacyjnej i Prezydium Zebrania przez to np. że nieznana jest liczba kandydatów, nie ma ściśle ograniczonej listy uchwał. Plusem jest jasne opisanie, kto jest uprawniony do udziału, wyklucza. wszelkie pełnomocnictwa i dopuszcza udział tylko osób wcześniej (już w momencie przygotowania mandatów, a nie w ostatniej chwili) będących na liście członków. Oczywiście zgoda pisemna na kandydowanie osób, które nie mogą być obecne na Zebraniu, tak jak poprzednio jest dopuszczalna.

Jak zwykle w tego typu zebraniach o poziomie obrad, ich sprawności i dorobku merytorycznym zadecyduje mądrość i dobra wola uczestników. Ale w wypadku członków Komitetu Obrony Demokracji jestem w tej sprawie optymistą.

Mirosław Jackiewicz
Grupa Lokalna Powiat Toruński