I zebranie Komisji Rewizyjnej

Dnia 3 października 2016 w siedzibie Zarządu Regionu przy ul. Sobieskiego 35 w Toruniu odbyło się inauguracyjne zebranie członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej, wybranych podczas Walnego Zgromadzenia Członków. Omówiono status prawny Komisji i dokonano wyborów wewnętrznych, w wyniku których Komisja ukonstytuowała się następująco:
Przewodniczący : Przemysław Roszek
Członkowie : Grzegorz Błaszczyk, Franciszek Żmidziński
Następnie przedyskutowano czynności Komisji, jakie należy podjąć, aby mogła skutecznie działać:

– wystąpienie do Głównej Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udostępnienie uchwalonego przez nią regulaminu pracy komisji rewizyjnych,

– wystąpienie do Zarządu Głównego z wnioskiem o przydzielenie adresu mailowego do kontaktu z Komisją,

– wystąpienie do Zarządu Regionu z wnioskiem o przekazywanie protokołów z jego posiedzeń.

 

Ponadto podjęto decyzję o nawiązaniu kontaktów z członkami pozostałych regionalnych komisji rewizyjnych, wybranych w regionach Pomorskim, Opolskim i Świętokrzyskim, w celu wymiany informacji i doświadczeń.